1-  توانایی درک و تجربه احساسات و نیازهای عمیق خویش:

هـمـچــنین توانایی در بـیـان و بـرآورده ســاختن آنها در مسیر سازنده و مناسب. ایـن بـرخـلاف”بـرون ریـزی” میباشد که نیازها و خواستهای ما در قالب رفتارهای ناخودآگاه و مخرب بروز می یابند.

2-  ظرفیت ارتباط برقرار کردن با تجارب زندگی:

فـرد بـالغ به تجارب زندگی همچون تجارب یادگیری می نگرد. زمانی که مثبت باشند از آنها لذت برده و شادمانی می کـند. اگر هم منفی باشد مسئولیت فردی آنها را میپذیرد و اطمینان دارد که از آنها برای بهبود زندگی خود درس می آموزد. در حالی که فرد نابالغ به باران دشنام می دهـد، فـرد بالغ چتر میفروشد.

3-  توانایی آموختن از تجارب:

فرد نابالغ از تجارب خود درس نمی گیرد، خـواه مـثــبت باشند خواه منفی. طوری رفتار می کنـد که گویـی هیـچ گـونه ارتـبـاطی میان چگونگی عملکرد آنها و عواقبی که به سرشان می آید وجود ندارد. آنـها تـــجارب خوب و بد را پای تقدیر و سرنوشت و بختو اقبال خود میگذارند و مسئولیت فردی آنها را نمی پزیرند.

4-  توانایی پذیرش ناکامی:

زمانی که امور بر طبق پیشبینی ها و یـا و بـر وفـــق مراد پیش نمیروند، فرد نابالغ پای به زمین می کوبد و از سرنوشت و شانس بـد خــود شکوه کرده و افسوس می خــــورد. اما فرد بالغ رویکرد دیگری را انتخاب کرده و مسیر دیگری را برای دستیابی به موفقیت مد نظر قرار میدهد.

5-  آزادی نسبی از علائم تنش زا:

یـک فرد نابالغ مـدام دارای احـسـاس بـدبـخـــتـی، طرد شدگی و بد بینی نسبت به زندگی بوده و بسرعت عصبانی گشته و هنــگامی که نـاکام مـیگردد به نزدیکترین کسانش حمله ور می گردد. این گونه افراد همواره مضـطـرب میباشند. اما فرد بالغ ازاین رویکرد تکامل یافته خود اشباع شده کـه بـه هر چه میخواهد میتواند دست یابد.

6-  توانایی در کنار آمدن سازنده با خصومت:

فرد نابالغ هنگامی که ناکام می ماند، به دنبال فردی برای سرزنش و نکوهش می گـــردد اما فرد بالغ بدنبال راه حل است. فرد نابالغ به دیگران حمله ور میگردد، فرد بالغ بر مشکلات. فرد بالغ از خشم خود بعنوان یک منبع نگریسته و زمانی که ناکام میگردد تلاش خود را دو چندان میکند تا راه حل مشکل خود را یافته و بر آن غلبه کند.

7-  توانایی در واکنش نشان دادن به شرایط و اوضاع زندگی با فراست،قضاوت صحیح و خردمندی:

برخلاف تمایل به رفتار بدون اندیشه و درنظر گرفتن عواقب انها.

8-  توانایی در تشخیص، هـــمدلی و احترام به احساسات و نیازهای دیگران بر خلاف خودخواهی:

کمک به دیگران تنها مالی نمیباشد بلکه در اخــتیار قرار زمان خود برای دیگران و تلاش برای بهبود وضعیت زندگی و شرایط روحی دیگران نـیــز حائز اهمیت است.

9-  توانایی در به تاخیر انداختن ارضاء فوری امیال:

بـرای آن کــه بتوانیم به نیازها و اعمال مهمتر و اساسی تر زندگی خود رسیدگی کنیم.

10-  توانایی عشق ورزیدن به دیگران 

همچنین ارجحیت بخشیدن به نیازها، امنیت،احـساسات و بقاء فردی دیگر همچون خویشتن خویش.

11-  توانایی سازگاری انعطاف پذیر و خلاق در تغییرات اوضاع زندگی.

12-  تـوانایی کنار آمدن سازنده با حقایق زندگی :

همچنین  روبرو شدن با مشکلات و حل و فصل آنها. یک فرد نابالغ از حقایق طفره رفته و از آنها می گریزد.

13-  ظرفیت و توانایی احساس رضایت و لذت از بخشیدن تا گرفتن:

 یک فرد نابالغ یا آنکه میبخشد و از فردی هیچ چیز قبول نمی کـنـد و یـا تـنـها مـصـرف کننده است و به دیگران چیزی نمیبخشد (خواه مال، زمان یا کمک)- فرد بالغ در بخشش و قبــول کـمک از دیگران متعادل میباشد.

14-  توانایی در ارتباط بـرقـرار کـردن آزادانه و راحـت با دیــــگران :

 دوست داشتن دیگران و محبوب دیگران بودن- تـداوم رابطه دو جانبه رضایت بخش و سالم- تــوانایی در انتخاب و رشد روابط سالم و پرورش دهنده- و پایان دادن و یا مــحدود کــــردن روابطی که مخرب و ناسالم میباشند.

http://www.koodakeman.com/Default.aspx