تفاوت سن تقویمی و سن بلوغ هیجانی در چیست ؟آیا بلوغ شما با سن تقویمی شما تطابق دارد؟ آیا شما از سالهای پیش عاقل تر شده اید؟ و یا آنکه در جا می زنــید و تنها گذشته خود را تکرار می کنـید؟

بـرای آنکه متوجه گردید که آیا شما در پی این سالها رشد کرده اید و یا تنهـا پیر تر شده اید به معیارهای اندازه گیری سن توجه کنید:

1-  سن تقویمی: مقدار زمانی است که فرد زندگی کرده: سن وی به سال.

2-  سن فیزیولوژیکی: اشاره دارد بر میزان رشد و تکامل اعضا و سیستمهای بدن فرد بسته به سن تقویمی وی.

3-  سن عقلانی و هوش: اشاره دارد بر هوش و فراست فرد که میتواند بالاتر، پایــینتر و یا هم پایه سن تقویمی فرد باشد.

4-  سن اجتماعی: سـن اجتماعی رشد اجتماعی فرد را با سن تقویمی فرد مقایسه میکند. آیا فرد نسبت به سن و سالش قادر به برقرار کردن رابطه با دیگران میباشد؟

5-  سن هیجانی: سن هیجـانـی مـانـنـد سن اجتماعی بلوغ هیجانی فـرد را بـا سـن تقویمی فرد مقایسه میـکنــد. آیا فرد نسبت به سن و سالش قادر به کنترل و کنار آمدن با احساسات و هیجانتش می بـاشد یا خیر؟

انسانها کنترلی بر سن تـقـویمی خـود نـداشـتـه و کـنــتـرل اندکی نیز بر سن هوشی و فیزیولوژیکی خود دارند. اما سن اجتماعی و هیجانی خود را می تـوانــیم خود برگزینیم. عقب ماندگی اجتماعی و هیجانی را می تـوان با کمـی تـلاش و همت جـبـران و درمان کـرد. آموختن مهارتهای اجتماعی مناسب و رشد و بهبود بـلـوغ هیجـانـی در تــوان هــر فردی میباشد. هـیچ ارتباطی نیز میان سن هیجانی، اجتماعی، هوشی، فیزیولوژیکی و تقویمی وجود ندارد. یک فرد ممکن است از لحاظ تقویمی به بلــوغ رسیده باشد اما از لحاظ اجتماعی ناپخته و نا بالغ باشد. در اجــتماع افراد با بلوغ سنی و هوشی اما عدم بلوغ هیجانی و اجتماعی فراوان می بـاشند که اسباب نـاراحـتـی و تـنـش بــرای خود و دیگران می گردند.

http://www.koodakeman.com/Default.aspx