برای حد معمول و چیزی كه طبیعی در نظر گرفته می شود، دامنه وسیعی وجود دارد. بعضی از نوزادان می خواهند دائم شیر بخورند _ نه فقط به دلیل دریافت غذا، ‌بلكه می خواهند خیالشان نیز راحت باشد _ در حالی كه بعضی از آنها تنها زمانی كه شكمشان می گوید گرسنه است شیر می خورند.

اما در اینجا چیزی كه برای 24 ساعت بعد از تولد معمول است ذكر می شود، قبل از آن نوزاد شما ممكن است برای شیر خوردن خیلی خواب آلود باشد. در ماه اول، نوزاد شما ممكن است بخواهد هر 2 تا 3 ساعت، یا 8 تا 12 بار در روز شیر بخورد. این ممكن است خیلی زیاد به نظر بیاید و متعجب شوید كه آیا او در هر بار شیر خوردن به اندازه كافی سیر نمی شود؟ اما به یاد داشته باشید كه نوزاد تازه رسیده شما شكم كوچكی دارد كه باید مرتب پر شود.

در ماه دوم ممكن است 8 یا 9 بار و در ماه سوم 7 یا 8 بار در روز شیر بخورد و بعد از این در ماه چهارم شروع به بیشتر شیر خوردن می نماید. اما برای دوره های زمانی كوتاهتر چون بیشتر سرگرم و مشغول چیزهای دیگر می شود و برای شیرخوردن حواس پرت می شود.

بعد از چهارماهگی، دوباره شروع به كمتر شیر خوردن خواهد نمود. در 6 ماهگی، به احتمال زیاد تنها حدود 5 یا 6 بار در هر 24 ساعت شیر خواهد خورد. از اینجا به بعد تا هر زمانی كه به شیر دادن او ادامه بدهید، در همین حد باقی خواهد ماند.

http://www.koodakeman.com/Default.aspx