در ازدواج یك فرد سیاه پوست و سفیدپوست، فرزند حاصل تركیب میانگینی از همه ژن های رنگ روشن پوست یكی و همه ژن های رنگ تیره پوست دیگری خواهد بود.

ژن های تولیدكننده رنگدانه پوست از لحاظ قدرت با هم متفاوتند و برای همین است كه فرزندان یك زوج سفیدپوست و سیاه پوست از لحاظ میزان روشنی و تیرگی پوست ممكن است اندكی با هم متفاوت باشند. فرزند حاصل از این زوج به معنای دقیق كلمه «دورگه» mulatoo به حساب می آید، گرچه این اصطلاح معمولاً برای اشاره به فردی با هر میزان اختلاط سفیدی و سیاهی اطلاق می شود.

در هنگام ازدواج یك سفیدپوست و یك دورگه موقعیت متفاوت است.

ژن های رنگ پوست روشن از یك والد سفیدپوست و ژن های رنگ های پوست تیره و روشن از والد دورگه به شكل های مختلف ممكن است تركیب شوند. دست كم سه زوج ژن در وراثت رنگ پوست دخیلند، بنابراین به وجود آمدن تركیب های بسیار متفاوتی امكان پذیر است.

مادام كه یكی از والدین سفیدپوست باشد، فرزند حاصل نسبت به والد دیگر كه دورگه است، چه این والد پوست تیره و چه پوست روشن داشته باشد، پوستی روشن تر خواهد داشت.هنگامی كه هر دو والد دورگه باشند، هر كدام آنها دارای ژن های رنگ پوست تیره و روشن هستند، فرزند حاصل ممكن است همه یا اغلب ژن های رنگ پوست تیره را از دو والد دریافت كند و رنگ پوست تیره تری نسبت به هر دوتای آنها پیدا كند ممكن است كودك همه یا اغلب ژن های رنگ پوست روشن را از والد دریافت كند و رنگ پوست روشن تری از هر دو والد پیدا كند و بالاخره ممكن است یك فرزند هر تركیبی از ژن های رنگ پوست تیره و روشن را از هر دو والد دریافت كند و رنگ پوست او بسته به تركیب های مختلف این ژن ها درجات متفاوتی از تیرگی و روشنی خواهد داشت.

ژن های مربوط به رنگ چشم برخلاف ژن های رنگ پوست حالت غالب و مغلوبی دارند. به عبارت دیگر اگر یك فردی با چشم تیره با فردی با چشم روشن ازدواج كند، رنگ تیره چشم غالب خواهد بود و نتیجه مانند حالتی است كه دو فرد با رنگ چشم تیره با هم زوج شوند. ژن رنگ چشم روشن مغلوب است و خودش را در نسل های آینده نشان خواهد داد. اما وراثت رنگ پوست از اصل كاملا متفاوتی تبعیت می كند. هنگامی كه یك ژن پوست تیره و یك ژن پوست روشن با هم زوج می شوند، رنگ پوست حاصل مخلوطی از روشن و تیره خواهد بود. مشاهده شده است تا زمانی كه نسل های بعدی دورگه ها به هر میزان به ازدواج با افراد سفیدپوست ادامه دهند، رنگ پوست هر نسل جدید ضرورتا روشن تر خواهد بود.

http://www.koodakeman.com/Default.aspx